FRIDAY RESULTS

DateTimeResult
Fri , 15 February 201923:10 6 7 0 4
Fri , 15 February 201922:10 3 5 4 9
Fri , 15 February 201921:10 8 9 2 5
Fri , 15 February 201920:10 8 7 4 0
Fri , 15 February 201919:10 2 4 5 0
Fri , 15 February 201918:10 5 6 6 7
Fri , 15 February 201917:10 0 9 7 5
Fri , 15 February 201916:10 2 2 5 9
Fri , 15 February 201915:10 2 6 9 1
Fri , 15 February 201914:10 7 2 9 0
Fri , 15 February 201913:10 3 3 5 7
Fri , 15 February 201912:10 1 9 7 2
Fri , 15 February 201911:10 3 4 9 9
Fri , 15 February 201910:10 2 1 3 2
Fri , 15 February 201909:10 8 5 3 3
Fri , 15 February 201908:10 3 1 2 7
Fri , 15 February 201907:10 5 1 6 5
Fri , 15 February 201906:10 1 4 3 0
Fri , 15 February 201905:10 4 3 3 5
Fri , 15 February 201904:10 0 8 6 6
Fri , 15 February 201903:10 6 9 2 3
Fri , 15 February 201902:10 5 2 8 6
Fri , 15 February 201901:10 4 2 2 8
Fri , 15 February 201900:10 4 7 1 4
Fri , 08 February 201923:10 2 7 2 0
Fri , 08 February 201922:10 9 0 8 0
Fri , 08 February 201921:10 3 6 8 7
Fri , 08 February 201920:10 5 1 0 6
Fri , 08 February 201919:10 0 3 2 2
Fri , 08 February 201918:10 2 0 0 1
Fri , 08 February 201917:10 2 4 7 0
Fri , 08 February 201916:10 9 8 6 4
Fri , 08 February 201915:10 3 2 8 4
Fri , 08 February 201914:10 4 6 0 0
Fri , 08 February 201913:10 0 3 6 4
Fri , 08 February 201912:10 7 2 1 2
Fri , 08 February 201911:10 4 8 8 3
Fri , 08 February 201910:10 6 4 7 3
Fri , 08 February 201909:10 2 8 6 8
Fri , 08 February 201908:10 6 1 7 4
Fri , 08 February 201907:10 0 0 2 1
Fri , 08 February 201906:10 4 6 5 6
Fri , 08 February 201905:10 1 5 6 6
Fri , 08 February 201904:10 3 5 4 9
Fri , 08 February 201903:10 6 8 1 0
Fri , 08 February 201902:10 1 2 0 4
Fri , 08 February 201901:10 8 2 3 2
Fri , 08 February 201900:10 8 7 8 3
Fri , 01 February 201923:10 9 6 8 9
Fri , 01 February 201922:10 3 7 7 2
Fri , 01 February 201921:10 6 5 1 0
Fri , 01 February 201920:10 2 9 6 7
Fri , 01 February 201919:10 7 3 5 3
Fri , 01 February 201918:10 3 0 1 7
Fri , 01 February 201917:10 4 1 9 1
Fri , 01 February 201916:10 7 1 3 2
Fri , 01 February 201915:10 4 2 2 0
Fri , 01 February 201914:10 4 3 0 6
Fri , 01 February 201913:10 4 7 2 2
Fri , 01 February 201912:10 5 0 4 6
Fri , 01 February 201911:10 9 1 0 7
Fri , 01 February 201910:10 4 8 2 1
Fri , 01 February 201909:10 6 4 1 4
Fri , 01 February 201908:10 0 9 4 9
Fri , 01 February 201907:10 3 9 1 5
Fri , 01 February 201906:10 6 4 0 5
Fri , 01 February 201905:10 9 8 2 0
Fri , 01 February 201904:10 0 7 2 3
Fri , 01 February 201903:10 8 1 7 7
Fri , 01 February 201902:10 7 9 5 8
Fri , 01 February 201901:10 4 1 9 8
Fri , 01 February 201900:10 8 6 6 9
Fri , 25 January 201923:10 9 0 4 9
Fri , 25 January 201922:10 5 0 3 4
Fri , 25 January 201921:10 7 7 5 2
Fri , 25 January 201920:10 5 9 2 2
Fri , 25 January 201919:10 2 0 8 0
Fri , 25 January 201918:10 5 6 8 1
Fri , 25 January 201917:10 6 8 7 7
Fri , 25 January 201916:10 4 3 1 8
Fri , 25 January 201915:10 8 5 8 4
Fri , 25 January 201914:10 3 4 4 2
Fri , 25 January 201913:10 5 1 3 3
Fri , 25 January 201912:10 9 2 5 2
Fri , 25 January 201911:10 5 2 9 0
Fri , 25 January 201910:10 6 0 9 5
Fri , 25 January 201909:10 0 7 7 3
Fri , 25 January 201908:10 1 4 9 2
Fri , 25 January 201907:10 1 9 1 7
Fri , 25 January 201906:10 8 9 3 5
Fri , 25 January 201905:10 4 0 7 7
Fri , 25 January 201904:10 6 2 4 2
Fri , 25 January 201903:10 5 5 8 9
Fri , 25 January 201902:10 7 6 5 1
Fri , 25 January 201901:10 3 8 9 1
Fri , 25 January 201900:10 0 4 8 4
Fri , 18 January 201923:10 9 7 6 3
Fri , 18 January 201922:10 4 9 7 6
Fri , 18 January 201921:10 8 4 4 7
Fri , 18 January 201920:10 2 8 5 7