FRIDAY RESULTS

DateTimeResult
Fri , 26 February 202123:10 9 6 9 5
Fri , 26 February 202122:10 0 9 8 9
Fri , 26 February 202121:10 1 1 7 4
Fri , 26 February 202120:10 3 5 1 5
Fri , 26 February 202119:10 6 3 8 6
Fri , 26 February 202118:10 8 2 0 9
Fri , 26 February 202117:10 1 1 0 5
Fri , 26 February 202116:10 9 8 7 9
Fri , 26 February 202115:10 7 7 4 2
Fri , 26 February 202114:10 8 0 2 2
Fri , 26 February 202113:10 4 9 5 7
Fri , 26 February 202112:10 3 9 8 3
Fri , 26 February 202111:10 5 7 5 1
Fri , 26 February 202110:10 5 8 4 7
Fri , 26 February 202109:10 9 0 2 7
Fri , 26 February 202108:10 4 1 8 8
Fri , 26 February 202107:10 1 6 9 0
Fri , 26 February 202106:10 5 1 8 1
Fri , 26 February 202105:10 9 0 1 8
Fri , 26 February 202104:10 4 5 8 1
Fri , 26 February 202103:10 3 4 3 0
Fri , 26 February 202102:10 8 2 4 9
Fri , 26 February 202101:10 3 2 2 4
Fri , 26 February 202100:10 9 8 0 4
Fri , 19 February 202123:10 5 6 1 0
Fri , 19 February 202122:10 7 7 6 5
Fri , 19 February 202121:10 0 7 4 2
Fri , 19 February 202120:10 0 1 7 0
Fri , 19 February 202119:10 6 0 4 1
Fri , 19 February 202118:10 2 9 4 0
Fri , 19 February 202117:10 7 3 8 7
Fri , 19 February 202116:10 4 8 3 6
Fri , 19 February 202115:10 0 8 4 4
Fri , 19 February 202114:10 9 9 2 7
Fri , 19 February 202113:10 2 3 4 7
Fri , 19 February 202112:10 5 7 9 1
Fri , 19 February 202111:10 1 0 6 0
Fri , 19 February 202110:10 6 2 3 3
Fri , 19 February 202109:10 3 8 7 0
Fri , 19 February 202108:10 0 0 7 9
Fri , 19 February 202107:10 9 5 0 1
Fri , 19 February 202106:10 1 8 4 3
Fri , 19 February 202105:10 9 3 1 5
Fri , 19 February 202104:10 7 4 3 4
Fri , 19 February 202103:10 3 4 1 3
Fri , 19 February 202102:10 5 3 2 6
Fri , 19 February 202101:10 2 8 8 1
Fri , 19 February 202100:10 3 2 2 7
Fri , 12 February 202123:10 3 4 3 6
Fri , 12 February 202122:10 7 8 2 5
Fri , 12 February 202121:10 9 4 9 0
Fri , 12 February 202120:10 0 5 6 2
Fri , 12 February 202119:10 4 5 2 4
Fri , 12 February 202118:10 8 1 5 4
Fri , 12 February 202117:10 6 1 2 0
Fri , 12 February 202116:10 8 1 2 2
Fri , 12 February 202115:10 5 5 7 4
Fri , 12 February 202114:10 2 4 7 9
Fri , 12 February 202113:10 1 2 8 1
Fri , 12 February 202112:10 6 9 7 7
Fri , 12 February 202111:10 4 8 1 2
Fri , 12 February 202110:10 9 4 8 8
Fri , 12 February 202109:10 4 1 5 8
Fri , 12 February 202108:10 1 9 9 7
Fri , 12 February 202107:10 9 6 9 8
Fri , 12 February 202106:10 6 5 4 0
Fri , 12 February 202105:10 5 6 8 5
Fri , 12 February 202104:10 9 0 4 4
Fri , 12 February 202103:10 4 9 7 5
Fri , 12 February 202102:10 8 7 2 2
Fri , 12 February 202101:10 5 7 8 0
Fri , 12 February 202100:10 0 6 5 3
Fri , 05 February 202123:10 0 8 9 7
Fri , 05 February 202122:10 5 0 6 5
Fri , 05 February 202121:10 6 6 3 0
Fri , 05 February 202120:10 5 3 5 8
Fri , 05 February 202119:10 9 9 0 1
Fri , 05 February 202118:10 7 0 2 8
Fri , 05 February 202117:10 8 4 0 0
Fri , 05 February 202116:10 2 1 4 9
Fri , 05 February 202115:10 8 4 7 8
Fri , 05 February 202114:10 7 2 0 6
Fri , 05 February 202113:10 7 5 0 9
Fri , 05 February 202112:10 2 4 7 9
Fri , 05 February 202111:10 0 5 3 0
Fri , 05 February 202110:10 0 2 7 2
Fri , 05 February 202109:10 5 8 7 9
Fri , 05 February 202108:10 3 4 6 3
Fri , 05 February 202107:10 1 5 7 5
Fri , 05 February 202106:10 4 7 6 0
Fri , 05 February 202105:10 0 2 9 7
Fri , 05 February 202104:10 5 2 2 0
Fri , 05 February 202103:10 0 7 9 2
Fri , 05 February 202102:10 7 3 4 7
Fri , 05 February 202101:10 2 1 6 0
Fri , 05 February 202100:10 5 6 1 6
Fri , 29 January 202123:10 4 9 9 9
Fri , 29 January 202122:10 9 3 4 7
Fri , 29 January 202121:10 1 0 1 3
Fri , 29 January 202120:10 6 0 3 6