FRIDAY RESULTS

DateTimeResult
Fri , 16 November 201823:10 2 8 0 3
Fri , 16 November 201822:10 5 2 3 9
Fri , 16 November 201821:10 8 5 9 3
Fri , 16 November 201820:10 1 1 9 2
Fri , 16 November 201819:10 8 9 8 4
Fri , 16 November 201818:10 3 2 6 2
Fri , 16 November 201817:10 9 2 1 3
Fri , 16 November 201816:10 1 5 1 9
Fri , 16 November 201815:10 9 5 8 5
Fri , 16 November 201814:10 2 6 1 5
Fri , 16 November 201813:10 6 8 7 6
Fri , 16 November 201812:10 5 7 2 6
Fri , 16 November 201811:10 8 6 7 4
Fri , 16 November 201810:10 7 5 8 1
Fri , 16 November 201809:10 1 2 4 2
Fri , 16 November 201808:10 6 6 3 7
Fri , 16 November 201807:10 3 2 6 8
Fri , 16 November 201806:10 4 1 3 6
Fri , 16 November 201805:10 9 2 9 5
Fri , 16 November 201804:10 0 1 6 6
Fri , 16 November 201803:10 1 9 3 2
Fri , 16 November 201802:10 4 8 9 0
Fri , 16 November 201801:10 3 0 2 4
Fri , 16 November 201800:10 9 9 0 8
Fri , 09 November 201823:10 6 6 8 0
Fri , 09 November 201822:10 1 5 2 6
Fri , 09 November 201821:10 8 6 9 6
Fri , 09 November 201820:10 8 1 8 4
Fri , 09 November 201819:10 1 2 6 2
Fri , 09 November 201818:10 7 1 5 6
Fri , 09 November 201817:10 0 6 5 5
Fri , 09 November 201816:10 6 3 4 8
Fri , 09 November 201815:10 3 0 6 0
Fri , 09 November 201814:10 8 6 4 3
Fri , 09 November 201813:10 7 0 7 8
Fri , 09 November 201812:10 0 7 6 0
Fri , 09 November 201811:10 2 7 5 5
Fri , 09 November 201810:10 6 4 2 4
Fri , 09 November 201809:10 7 4 2 2
Fri , 09 November 201808:10 4 4 8 6
Fri , 09 November 201807:10 3 1 0 8
Fri , 09 November 201806:10 6 7 2 2
Fri , 09 November 201805:10 8 3 8 1
Fri , 09 November 201804:10 5 9 9 2
Fri , 09 November 201803:10 5 3 0 4
Fri , 09 November 201802:10 1 3 6 5
Fri , 09 November 201801:10 3 6 9 3
Fri , 09 November 201800:10 0 8 5 8
Fri , 02 November 201823:10 5 9 2 6
Fri , 02 November 201822:10 9 6 4 1
Fri , 02 November 201821:10 6 7 3 2
Fri , 02 November 201820:10 0 6 0 8
Fri , 02 November 201819:10 3 3 1 8
Fri , 02 November 201818:10 6 3 4 3
Fri , 02 November 201817:10 1 8 1 4
Fri , 02 November 201816:10 8 2 1 8
Fri , 02 November 201815:10 6 9 2 9
Fri , 02 November 201814:10 0 2 0 1
Fri , 02 November 201813:10 7 1 2 2
Fri , 02 November 201812:10 2 6 9 7
Fri , 02 November 201811:10 9 6 5 9
Fri , 02 November 201810:10 0 4 2 2
Fri , 02 November 201809:10 2 5 0 9
Fri , 02 November 201808:10 5 6 5 7
Fri , 02 November 201807:10 4 0 6 6
Fri , 02 November 201806:10 5 8 0 7
Fri , 02 November 201805:10 8 8 3 0
Fri , 02 November 201804:10 3 9 2 8
Fri , 02 November 201803:10 0 8 9 6
Fri , 02 November 201802:10 0 1 7 1
Fri , 02 November 201801:10 3 0 8 9
Fri , 02 November 201800:10 4 4 7 9
Fri , 26 October 201823:10 9 2 9 4
Fri , 26 October 201822:10 1 7 7 0
Fri , 26 October 201821:10 9 5 8 8
Fri , 26 October 201820:10 2 3 7 2
Fri , 26 October 201819:10 6 3 6 4
Fri , 26 October 201818:10 3 6 6 7
Fri , 26 October 201817:10 8 2 7 8
Fri , 26 October 201816:10 6 1 3 7
Fri , 26 October 201815:10 2 7 1 7
Fri , 26 October 201814:10 8 6 8 7
Fri , 26 October 201813:10 1 3 3 6
Fri , 26 October 201812:10 4 2 7 5
Fri , 26 October 201811:10 2 7 4 9
Fri , 26 October 201810:10 1 7 1 5
Fri , 26 October 201809:10 8 6 2 6
Fri , 26 October 201808:10 5 5 2 9
Fri , 26 October 201807:10 3 9 0 5
Fri , 26 October 201806:10 1 3 2 5
Fri , 26 October 201805:10 1 0 7 0
Fri , 26 October 201804:10 9 4 5 1
Fri , 26 October 201803:10 6 5 8 0
Fri , 26 October 201802:10 1 4 2 8
Fri , 26 October 201801:10 8 6 3 1
Fri , 26 October 201800:10 7 6 0 6
Fri , 19 October 201823:10 0 4 8 3
Fri , 19 October 201822:10 1 3 6 4
Fri , 19 October 201821:10 7 9 7 0
Fri , 19 October 201820:10 6 0 0 2